اخبار مرکز

همايش اسكودا

سخنراني آيت الله دكتر مصطفي محقق داماد در همايش اسكودا – ٤مرداد ٩٦ – دانشگاه الزهراء