دسته: جلسه تفسیر

سوره مومنون

درس تفسیر استاد محقق داماد پنجشنبه ۹۶/۰۲/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰ برقرار می باشد.

سوره مومنون

درس تفسیر استاد محقق داماد پنجشنبه ۹۵/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۳۰ برقرار می باشد.

سوره مومنون

درس تفسیر استاد محقق داماد پنج شنبه ۹۵/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ برقرار می باشد.