اخبار مرکز

توجه توجه

جديد ترين اثر استاد محقق داماد از چاپ خارج شد: باز خواني فقهی امربه معروف، نهی از منكر و اجرای حدود

نمايشگاه بين المللی كتاب

دانشيان ارجمند ازغرفه مركز نشرعلوم اسلامی در سی امين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران ديدن فرماييد. سالن C1 غرفه ٢٨٩